ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

 • Ιδιώτες

  Ιδιώτες

  Προστασία και ασφάλεια για κάθε ιδιώτη

  • Ζωή
  • Υγεία
  • Σύνταξη
  • Εισόδημα
  • Επένδυση – Αποταμίευση
  • Αυτοκίνητο
  • Κατοικία
  • Σκάφος
  • Νομική Προστασία
  • Αστική Ευθύνη
  • Προσωπικό Ατύχημα
  • Ταξιδιωτική
 • Επιχειρήσεις

  Επιχειρήσεις

  Υποστήριξη και κάλυψη κάθε επιχειρηματικού κινδύνου

  • Ταξιδιωτική
  • Προϊόντος - Ανάκλησης Προϊόντος
  • Ευθύνης από Περιβαλλοντική Ρύπανση
  • Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης
  • Κατά Παντός Κινδύνου Μηχανολογικού Εξοπλισμού Εργολάβου
  • Μηχανικών Βλαβών και Απώλειας Κερδών
  • Γενικών Ατυχημάτων
  • Μεταφοράς Χρημάτων
  • Ευθύνης Στελεχών
  • Ομαδικές
  • Επιχείρησης
  • Τεχνικές
  • Μεταφορών
  • Πληρωμάτων
  • Αστική Ευθύνη
  • Ληστείας Ταμείου
  • Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Γραφείων
  • Εμπιστοσύνης Υπαλλήλων
  • Κλοπής, Διαρρήξεως και Κλοπής Περιεχομένου Χρηματοκιβωτίου
 • Εξειδικευμένες Ασφαλίσεις

  Εξειδικευμένες Ασφαλίσεις

  Απελευθέρωση των δυνατοτήτων και διεύρυνση των ασφαλιστικών οριζόντων

  • Συνεργασία με τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς ομίλους του κόσμου
  • Δυνατότητα παροχής «Εξειδικευμένων Ασφαλιστικών Προϊόντων» που καλύπτουν τις πιο δύσκολες απαιτήσεις και ανάγκες του πελάτη σας
 • Tailor Made

  Tailor Made

  Οι πελάτες διαφέρουν, το ίδιο και οι ανάγκες τους

  • Ασφαλιστικά προϊόντα Τailor Μade, δηλαδή κομμένα και ραμμένα στα μέτρα του πελάτη, που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες του και τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένος, ώστε να συγκεντρωθεί απρόσκοπτα στην ουσία της δραστηριότητάς του και να αναπτυχθεί

Globalis Πράκτορες Ασφαλίσεων & Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων Μονοπρόσωπη Α.Ε. – ΓΕΜΗ: 133442709000

Globalis Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. – ΓΕΜΗ: 151209409000

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Copyright © 2023 Globalis